اشتباه از ما بود
اشتباه از ما بود
که از خواب سرچشمه را در خیال پیاله می دیدیم
دست هامان خالی
دل هامان پر
کاش می دانستیم
هیچ پراونه ای
پریروز پیلگی خویش را به یاد نمی اورد


دسته ها : شعر
چهارشنبه بیست و هفتم 6 1387
X